วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550

สถานีวิทยุ-ทีวี ออนไลน์ ฅนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ


เว็บฅนวันเสาร์ Saturdayvoice.com
 Saturdayvoice.no-ip.com Saturdayvoice.no-ip.net Saturdayvoice.no-ip.org

ลงชื่อถวายฎีกาปลดเปรม แบบฟอร์ม แหล่ง 1 แหล่ง 2 แหล่ง 3
ร่วมสนับสนุนฅนวันเสาร์

ฟังไม่ได้โหลดโปรแกรม พร็อกซี่ UltraSurf   ลิงค์ 2 เปิดโปรแกรมแล้วกดเล่นใหม่


สถานีวิทยุฅนวันเสาร์ 1

สถานีวิทยุฅนวันเสาร์ 2


แสดงความเห็น
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

บริจาคสนับสนุนฅนวันเสาร์

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ฅนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลบางแค
ชื่อบัญชี สุรชาติ ตันติธนไพศาล
หมายเลขบัญชี 162-2-20214-9
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค
ชื่อบัญชี สุรชาติ ตันติธนไพศาล
หมายเลขบัญชี 598-0-01633-3
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

บริจาคสนับสนุนคนวันเสาร์ ผ่าน PayPal
donate@saturdayvoice.com


วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2550

คนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ

กลุ่มคนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ เกิดจากการรวมตัวของประชาชนชาวไทยหลากหลายอาชีพที่รักประชาธิปไตย สนใจข่าวสารผ่าน อินเทอร์เนท เทคโนโลยี่ยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยถูกปิดกั้น บิดเบือน ข่มขู่ คุกคาม เสรีภาพทางการรับรู้และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงได้รวมตัวกันต่อต้านการรัฐประหารเพื่อตอบโต้การปิดกั้น บิดเบือนข่าวสารการรับรู้ของประชาชนจากเผด็จการคณะรัฐประหารเยี่ยงอารยะชนผู้รักเสรีภาพและประชาธิปไตย

ต่อมา เมื่อทนไม่ได้กับการจัดฉากบิดเบือนว่า การรัฐประหารเป็นที่ชื่นชอบยอมรับของประชาชนชาวไทย จึงได้รวมตัวกันออกมาจัดชุมนุมต่อต้านที่ท้องสนามหลวง เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศ ว่าประชาชนชาวไทยรักประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหารขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 อันเป็นที่มาของชื่อกลุ่มว่า ?คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ?

กลุ่มคนวันเสาร์ฯ ไม่อาจยอมรับการบริหารประเทศของคณะบุคคล ที่มาจากวิถีทางปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากปวงชนชาวไทย กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะเรียกตนเองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และอ้างการบริหารประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เราจึงไม่อาจยอมรับกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้อำนาจของคณะบุคคลเหล่านี้

กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ขอประกาศจุดยืนว่า เราจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยแนวทางสันติวิธี ยึดหลักอหิงสา ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ และกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อสู้ของเรา ดังนี้

1. ให้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2540 กลับคืนมาใช้ปกครองประเทศในทันที โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2540 ในทันทีโดยเร็วที่สุด

2. ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ เพื่อความสมบูรณ์เหมาะสมเยี่ยงอารยะประเทศ โดยสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับประชาธิปไตย ปี 2540

3. ให้สอบสวนเอาผิดผู้กระทำการโค่นล้มรัฐธรรมนูญฯ ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนกฎหมายและตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 เพื่อให้มีหลักประกันว่า จะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจในประเทศไทยอีกต่อไป

4. เราจะต่อสู้เพื่อให้มีการตรวจสอบและประกันให้กระบวนการสอบสวนและกล่าวหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันให้ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงอารยะประเทศ

กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการขอประกาศว่า เราจะต่อต้านการรัฐประหารและต่อสู้กับระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ เพื่อพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเรียกร้องรัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 ของเราคืนมา เราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่ คุกคาม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพวกเราประชาชนผู้รัก


ประชาธิปไตย เราจะยึดหลักอหิงสาตามแนวทางสันติวิธี ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายต่อสู้กับเหล่าเผด็จการย้อนยุค ย้อนประวัติศาสตร์อย่างถึงที่สุด แม้จะทราบดีว่าอาจแลกด้วยเลือด และชีวิต แต่...คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ขอประกาศอย่างหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวอีกครั้งว่า ?เราพร้อมแล้ว?

ด้วยจิตคารวะ

กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ
28 มีนาคม 2550